Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych – zostały 3 miesiące

Od 11 grudnia 2013 roku inwestorzy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy z funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych.  Po okresie wstrzymania wypłat w lutym 2014 r., na wniosek TFI, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody funduszowi na odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w ratach w okresie od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r. włącznie przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

Od początku roku w trzech falach jednostka funduszu straciła 1/5 wartości. Zarząd TFI tłumaczył te spadki maksymalnie konserwatywnym podejściem do wyceny portfela. Uzgodniona z audytorem oraz bankiem depozytariuszem wartość lokat zakładała konieczność całkowitego upłynnienia portfela w ustawowym terminie 6 miesięcy i uniknięcia dalszego przeszacowania. Mimo, iż zdarzenia te miały miejsce w bieżącym roku opublikowane niedawno sprawozdanie funduszu dostarcza informacji o tym co i z jakiego powodu zostało przecenione. Przynajmniej w znacznej części.

Na koniec grudnia 2013 roku aktywa netto funduszu to 73,8 mln zł, na które składały się między innymi 23 obligacje 19 emitentów. Do dnia publikacji sprawozdania zarząd zdecydował o dokonaniu odpisów wartości 15 obligacji, stanowiących w sumie blisko 60% aktywów netto funduszu. Właściwie – co pozycja to jakieś „story”.

GANT seria BE (GNT0513) /100% odpisu wartości/ – seria zabezpieczona na certyfikatach Gant FIZ; TFI wskazuje na „złożoność procesu odzyskania wierzytelności”

GANT seria F (GNT01314) /10% odpisu wartości/ – sąd zdecydował o upadłości układowej; w kwietniu 2014 deweloper złożył propozycję obejmującą m.in. umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości i spłatę sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w utworzonym funduszu Wierzycielskim FIZ, czy konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

GC INVESTMENT S.A. seria Q2 (GCI1213) /10% odpisu wartości/ – spółka nie wykupiła obligacji, zarząd złożył w dniu 30 kwietnia 2014 r. wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, a w maju wpłynął wniosek wierzyciela o upadłość likwidacyjną

GC INVESTMENT S.A. seria T (GCI0414) /10% odpisu wartości/ – spółka nie wykupiła obligacji, zarząd złożył w dniu 30 kwietnia 2014 r. wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, a w maju wpłynął wniosek wierzyciela o upadłość likwidacyjną

GCI29 FIZ seria A /60% odpisu wartości/ – przeszacowanie 3 kwietnia 2014; TFI ustanowiło dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na nieobciążonym aktywie

INSTALEXPORT seria P /10% odpisu wartości/ – 30 sty 2014 sprzedano za 98% nominału i narosłych odsetek

MILMEX seria KOM213B /80% odpisu wartości/ – trwa proces egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia (zestawy abonenckie)

MONDAY DEVELOPMENT S.A. seria B (MOB0214) /69% odpisu wartości/ – emitent poinformował że jest w trakcie rozmów z obligatariuszami w sprawie restrukturyzacji długu wynikającego z wszystkich wyemitowanych serii obligacji

MONDAY DEVELOPMENT S.A. seria E (MOE0314) /69% odpisu wartości/ – emitent poinformował że jest w trakcie rozmów z obligatariuszami w sprawie restrukturyzacji długu wynikającego z wszystkich wyemitowanych serii obligacji

Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (MSQ0713)/20% odpisu wartości/

ONE2ONE seria A zamienne na akcje /100% odpisu wartości/

TMI SP. z o.o. seria A (TIG1113) /10% odpisu wartości nominału, 50% odsetek/- dyskonto wynika z przesunięcia terminu sprzedaży nieruchomości będącej zabezpieczeniem obligacji; oprocentowanie obligacji to 30% w skali roku

TRUST seria B (TRU1213)– obligacje zabezpieczone na nieruchomościach, które docelowo zostaną wniesione do funduszu inwestycyjnego nieruchomościowego, inwestującego w aktywa spółki TRUST

WIDOK ENERGIA S.A. seria D (WDK1115) /100% odpisu wartości/

WITTCHEN seria A /100% odpisu wartości/

Do tego mamy dwie pozycje stanowiące 20% aktywów, w stosunku do których nie poczyniono żadnych rezerw, a do których odnosi się audytor w swojej ocenie:

FORSEDELI seria A – „Towarzystwo jest na etapie odzyskiwania wierzytelności”; papiery zabezpieczone osobistym poręczeniem właścicieli Grupy Copernicus do kwoty 10,5 mln zł; problem być może w tym, że stanowiące główny składnik majątku właścicieli pakiety akcji Copernicus Securities SA po ubiegłorocznej przecenie są w sumie warte ok 16 mln zł

Zemmeydo Management LTD SKA seria A – obligacje zabezpieczone poręczeniem udzielonym m.in. przez 4 spółki cypryjskie; audytor wskazuje na brak możliwości potwierdzenia poprawności wyceny obligacji wynikający z braku wystarczających wyjaśnień oraz informacji finansowych dotyczących emitenta i podmiotów udzielających poręczenia

Ale to nie koniec, bo na 31 grudnia 2013 fundusz posiadał należności w kwocie 5,8 mln zł, z czego 4,8 mln zł to należność z tytułu sprzedaży spółce Copernicus Services Sp. z o.o. SKA obligacji ADVADIS (seria B), która ma być spłacana w 12 równych ratach począwszy od stycznia 2014.

Wg sprawozdania w portfelu funduszu znajdziemy 5 pozycji, stanowiących niespełna 10% aktywów na które nie utworzono żadnych odpisów i w odniesieniu do których nie ma żadnego komentarza. Część z nich powinna być wykupiona w maju i czerwcu 2014, jednak największy w tej grupie składnik to zapadające w grudniu przyszłego roku obligacje luksemburskiej spółki POLISH CAPITAL INVESTMENT IV S.A.R.L., stanowiące na koniec roku 7,3% wartości aktywów netto funduszu. O pewnym ryzyku może świadczyć oprocentowanie tych papierów, które jest stałe i wynosi 12% w skali roku.

To wszystko sprawia, że Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych może jeszcze zaskoczyć. Zarówno pozytywnie, gdy okaże się, że wartość zabezpieczeń przekracza bilansową wartość lokat, jak i negatywnie, gdy rzeczywistość zmusi TFI do dalszych przeszacowań posiadanych aktywów. Część odpowiedzi poznamy w ciągu najbliższych 3 miesięcy, gdy ruszą ratalne wypłaty. To będzie prawdziwy test dla rynkowych wartości papierów z portfela.

photo credit: CLF via photopin cc